เรื่องน่ารู้ของอาร์ทีเมีย


A R T E M I A 

 อาร์ทีเมีย หรือ ไรทะเล เป็นสัตว์น้ำเค็มตระกูลเีดียวกับกุ้งปัจจุบันผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามและสัตว์น้ำทุก

ชนิดนิยมนำมาเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อน เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีขนาดเล็ก เมื่อนำไข่มา

เพาะให้เป็นตัวอ่อนสามารถนำมาอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนได้ทันที สะดวก สะอาด ปราศจากโรคเมื่อเทียบกับ

ไรน้ำจืดตามธรรมชาติ เนื่องจากผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว


     คุณค่าทางโภชนาการ มีองค์ประกอบทางเคมี ดังนี้


โปรตีน                        56.45%

ไขมัน                         11.85%

คาร์โบไฮเดรต              12.14%

เถ้า                            17.46%